Ngày đặt hàng: {{created_on | date: "%d/%m/%Y"}}

Mã đơn hàng: {{order_name}}

 

Website: {{store.domain}}

Email: {{store.email}}

Thông tin khách hàng Địa chỉ nhận hàng
{% if billing_address.name %} {% endif %}{% if billing_address.phone %} {% endif %}{% if email %} {% endif %}{% if billing_address.address1 || billing_address.district || billing_address.province %} {% endif %}
{{billing_address.name}}
{{billing_address.phone}}
{{email}}
{%if billing_address.address1%}{{billing_address.address1}}, {%endif%} {% if billing_address.district %} {{billing_address.district}}, {%endif%} {% if billing_address.province %} {{billing_address.province}} {%endif%}
{% if shipping_address.name %} {% endif %}{% if shipping_address.phone %} {% endif %}{% if shipping_address.address1 || shipping_address.district || shipping_address.province %} {% endif %}
{{shipping_address.name}}
{{shipping_address.phone}}
{%if shipping_address.address1%}{{shipping_address.address1}}, {%endif%} {% if shipping_address.district %} {{shipping_address.district}}, {% endif %} {% if shipping_address.province %} {{shipping_address.province}} {%endif%}
Hình thức thanh toán: Hình thức vận chuyển:
{{gateway}} {% for shipping_line in shipping_lines %}{{shipping_line.title}}
{% endfor %}
{% assign total_line_items_discount = 0 %}{% for line in line_items %}{% assign line_item_discount = 0 %}{% capture line_item_discount %}{{ line.total_discount | times: line.quantity }}{% endcapture %}{% capture total_line_items_discount %}{{ total_line_items_discount | plus: line_item_discount }}{% endcapture %}{% endfor %}
 • {% for line in line_items %}
 • {{ line.title }}

  {% if line.variant_title == "Default Title" %}Mặc định {% else %} {{ line.variant_title }} {% endif %}

  SKU:{{line.sku}}

  {{line.price | money_with_currency}} x {{line.quantity}}
  {{line.price | minus: line.total_discount | times: line.quantity | money_with_currency}}
 • {% endfor %}
 
Giảm giá: {{discounts_savings | money_with_currency}}
Giá trừ khuyến mãi: {{subtotal_price | money_with_currency}}
Phí vận chuyển: {{shipping_price | money_with_currency}}
Thành tiền {{total_price | money_with_currency}}
 
{%if note %}

Ghi chú: {{note}}

{%endif%}
Free ship - Bảo hành: 0971.162.275